NEWSLETTER
Adres E-Mail
Sprzęt Cardio Domowy bieżnie rowery i cykloergometry trenażery eliptyczne trenażery wioślarskie rower spinningowy Sprzęt Siłowy Domowy atlasy ławki Akcesoria hantle, sztangielki, zestawy obciążenia gryfy akcesoria fitness wykładzina, maty inne Sprzęt Cardio Light Commercial cykloergometry trenażer eliptyczny trenażer wioślarski rowery spinningowe Sprzęt Siłowy Light Commercial ławki stanowiska akcesoria
Copyright © York Fitness

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


JAKI RODZAJ GWARANCJI DOSTĘPNY JEST DLA SPRZĘTU FITNESS LIGHT COMMERCIAL KLASY "S" FIRMY YORK?

 

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z dokładnymi warunkami gwarancji dla sprzętu "light commercial" serii 7000:

 

1. Dystrybutor gwarantuje użytkownikowi, że urządzenie jest wolne od wad fizycznych zobowiązując się jednocześnie – w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem – do ich bezpłatnego usunięcia w drodze naprawy.

2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika końcowego i wynosi 24 miesiące. Zakres terytorialny gwarancji obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Gwarancją są objęte urządzenia York przeznaczone do półprofesjonalnego użytkowania.

4. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych:

a. użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem;

b. niezastosowaniem się do instrukcji obsługi w szczególności zapisów dotyczących instalacji oraz obowiązkowych czynności sprawdzających i konserwacyjnych;

c. naprawą lub modyfikacją urządzenia przez osoby nieupoważnione przez dystrybutora;

d. używaniem akcesoriów w tym zasilaczy nie pochodzących od producenta lub dystrybutora;

e. skokami napięcia sieci elektrycznej, działaniem wilgoci i kurzu oraz czynników mechanicznych.

 

5. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne, tj. części których konstrukcja i przeznaczenie przewidują możliwość naturalnego zużycia przed upływem okresu gwarancji. Do elementów eksploatacyjnych zalicza się: baterie, sprężyny, paski, linki, taśmy, łańcuchy, pasy biegowe oraz tapicerkę.

6. Okres gwarancji dla elementów zainstalowanych w ramach naprawy kończy się z upływem gwarancji na urządzenie. Ewentualna wymiana urządzenia nie wpływa na bieg terminu gwarancji.

7. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić wadę w ciągu 5 dni od dnia jej stwierdzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres serwisu podając w zgłoszeniu swojedane kontaktowe w tym adres poczty elektronicznej (o ile posiada), miejsce użytkowania urządzenia, nazwę urządzenia, datę zakupu, nr gwarancji oraz opis wady.

8. Podanie przez użytkownika w zgłoszeniu adresu poczty elektronicznej lub złożenie jej w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na prowadzenie wszelkiej korespondencji wyłącznie drogą elektroniczną.

9. Po przyjęciu zgłoszenia dystrybutor wskaże użytkownikowi dalszy sposób postępowania. W sytuacji wskazania konieczności przesłania urządzenia do serwisu, obowiązkiem użytkownika jest odpowiednie przygotowanie urządzenia do transportu oraz przekazanie spakowanego urządzenia wybranej przez dystrybutora firmie kurierskiej. W celu jak najlepszej ochrony urządzenia w czasie transportu zaleca się skorzystanie z oryginalnego opakowania.

10. Oryginał zaakceptowanej gwarancji należy przesłać razem z urządzeniem lub okazać serwisantowi przed rozpoczęciem naprawy. Integralną częścią gwarancji jest oryginalny dowód zakupu (paragon lub faktura), który należy przesłać razem z gwarancją.

11. Po usunięciu wady urządzenie zostanie niezwłocznie odesłane na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Odbierając przesyłkę od kuriera użytkownik zobowiązany jest wzrokowo zbadać opakowanie pod kątem obecności uszkodzeń transportowych. Widoczne uszkodzenia opakowania lub ślady jego zalania zobowiązują użytkownika do otwarcia opakowania w obecności kuriera i sporządzenia protokołu szkody. Wystąpienie szkody transportowej nie dającej zauważyć się z zewnątrz przy odbiorze obliguje użytkownika do złożenia reklamacji firmie kurierskiej w ciągu 7 dni i przesłania dystrybutorowi jej odpisu. Niezachowanie przez użytkownika zasad reklamowania uszkodzonych przesyłek wynikających z ustawy – Prawo przewozowe uniemożliwi dochodzenie roszczeń od firmy kurierskiej i będzie oznaczało zwolnienie dystrybutora z odpowiedzialności wobec użytkownika za uszkodzenia powstałe w transporcie.

 

12. Z zastrzeżeniem pkt 15 koszt transportu urządzenia w obie strony ponosi dystrybutor.

13. Termin usunięcia wady wynosi 21 dni roboczych (poniedziałek-piątek). Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą przekazania dystrybutorowi zgłoszenia spełniającego wszystkie warunki wskazane w pkt 7.

14. Gwarancja nie ulega przedłużeniu o okres wykonywania naprawy.

15. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego użytkownik zobowiązany jest pokryć poniesione przez dystrybutora koszty spowodowane zgłoszeniem tj. koszty transportu urządzenia w obie strony, dojazdu serwisanta oraz wykonanych czynności serwisowych.

16. Gwarancja traci ważność w przypadku:

a. braku na dokumencie gwarancyjnym jednego z następujących elementów: pieczątki dystrybutora, nazwy sprzedawcy, daty zakupu, numeru dowodu zakupu, nazwy bądź numeru seryjnego urządzenia,

b. skreśleń lub poprawek jakiejkolwiek treści gwarancji.

c. zatarcia, zmiany lub nieczytelnego numeru seryjnego na urządzeniu.

17. W przypadku półprofesjonalnego użytkowania np. w hotelach i szkołach warunkami ważności gwarancji są: zachowanie średniego dobowego limitu pracy urządzenia w wymiarze 4 godzin oraz wykonanie przez serwis dystrybutora odpłatnego przeglądu urządzenia pomiędzy 11 a 13 miesiącem okresu gwarancyjnego. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić gotowość do wykonania przeglądu przekazując Dystrybutorowi stosowną informację listownie lub pocztą elektroniczną na adres serwis_york@yorkfitness.pl. Powyższe warunki nie dotyczą użytkownika będącego konsumentem użytkującego urządzenie w warunkach domowych.

18. Nie wydaje się duplikatów gwarancji.

19. Za uprzednią pisemną zgodą dystrybutora możliwe jest przeniesienie uprawnień gwarancyjnych na osobę trzecią.

20. Administratorem danych osobowych przekazywanych w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 7, jest Towarzystwo Handlowe „Matmarco” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-987 przy ul. Wał Miedzeszyński 168. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić realizację uprawnień gwarancyjnych. Użytkownik ma prawo wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. W celu realizacji świadczeń gwarancyjnych dane osobowe mogę być przekazywane, współpracującym z dystrybutorem: firmom kurierskim oraz serwisowym.

21. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za utratę możliwości korzystania z urządzenia z powodu wystąpienia wady.

22. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 

 


« powrót do FAQ